Suomen remppamestarit Oy

Täy­den pal­ve­lun rakennusliike

Täyden palvelun rakennusliike ja paljon enemmän

Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit koos­tuu nimen­sä mukai­ses­ti remon­toin­nin
ja raken­ta­mi­sen rau­tai­sis­ta ammat­ti­lai­sis­ta. Remp­pa­mes­ta­rim­me pal­ve­le­vat koti­ta­louk­sia ja yri­tyk­siä kai­kis­sa kodin,toimitilojen ja raken­nus­työ­mai­den pie­nis­sä ja suu­ris­sa raken­nus­töis­sä Uudel­la­maal­la.
Mes­ta­ril­li­seen pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat huo­neis­to­re­mon­tit, keit­tiö­re­mon­tit, kyl­py­huo­ne­re­mon­tit, LVI-työt ja pel­ti­työt sekä raken­nus­työ­mai­den logis­ti­set palvelut.

Intohimoiset rakennusalan ammattilaiset, tyytyväiset asiakkaat ja järkevä hinnoittelu

Niis­tä on Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit teh­ty. Olem­me vuon­na 2019
perus­tet­tu, vuo­sien koke­muk­sel­la, vank­ku­mat­to­mal­la ammat­ti­tai­dol­la
ja moni­puo­li­sel­la osaa­mi­sel­la varus­tet­tu koti­mai­nen raken­nus­yri­tys.
Kai­ken toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta­na ovat tyy­ty­väi­set
asiak­kaat ja asia­kas­läh­töi­nen ajat­te­lu­ta­pa. Teem­me työ­täm­me vastuullisesti,rehellisesti ja raken­nus­mää­räyk­siä nou­dat­taen. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me ja tilaa­jil­lem­me laa­du­kas­ta pal­ve­lua ja vii­meis­tel­tyä työn­jäl­keä jär­ke­vin hinnoin.

tutustu palveluihimme

Huoneistoremontit

Keittiöremontit

Kylpyhuoneremontit

Julkisivuremontit

Rakennuslogistiikka

LVI-Työt

Peltityöt

Miksi valita Suomen Remppamestarit?

Meil­le on tär­kein­tä, että sinä voit olla tyy­ty­väi­nen tilaa­maa­si pal­ve­luun. Sik­si me teem­me työ­täm­me sinun toi­vei­ta­si kuun­nel­len ja aina sovi­tus­ta kiin­ni pitäen.
Laa­tu ja luo­tet­ta­vuus ovat ykkösprio­ri­teet­tim­me, jois­ta emme tin­gi kos­kaan.
Me arvos­tam­me niin asiak­kai­tam­me kuin työn­te­ki­jöi­täm­me­kin, ja sik­si Suo­men Remp­pa­mes­ta­reil­la sinua pal­ve­le­vat työ­hön­sä into­hi­mol­la suh­tau­tu­vat, kou­lu­te­tut ammat­ti­lai­set, joil­ta ei moti­vaa­tio­ta ja osaa­mis­ta puutu.