LVI-työt Uudellamaalla

Kodin ja toimitilojen pienet LVI-työt 

Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit pal­ve­lee kodin pie­nis­sä LVI-töis­sä Uuden­maan alu­eel­la. Ammat­ti­tai­toi­set LVI-asen­ta­jam­me hoi­ta­vat asian­tun­te­vas­ti pie­net put­ki­työt, kuten vie­mä­rien avauk­set, pesu­ko­nei­den ja hano­jen asen­nuk­set sekä pie­net ilman­vaih­to­työt. Pal­ve­lem­me myös yri­tyk­siä toi­mi­ti­lo­jen ilman­vaih­to­muu­tok­sis­sa, -mit­tauk­sis­sa ja -säädöissä. 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous  

Tilaa putkimies Uudellamaalla 

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat eri­lais­ten vesi­ka­lus­tei­den asen­nuk­set, kuten wc-istui­men, keit­tiön tai kyl­py­huo­neen hanan, pesual­taan ja lavu­aa­rin asen­nus esi­mer­kik­si remon­tin jäl­jil­tä. Autam­me mie­lel­läm­me myös van­ho­jen vesi­ka­lus­tei­den, kuten vuo­ta­van hanan tai wc-istui­men huol­los­sa.  Jos put­ki­vuo­to pää­see yllät­tä­mään, meil­tä saat tar­vit­taes­sa apua nopeal­la­kin aika­tau­lul­la. Pal­ve­lem­me koti­ta­louk­sia myös muis­sa lvi-töis­sä, kuten astian­pe­su- ja pyy­kin­pe­su­ko­nei­den asennuksissa. 

Ilmanvaihtotyöt ammattitaidolla

Oikein sää­det­ty ja huol­let­tu ilman­vaih­to on edel­ly­tys puh­taal­le ja miel­lyt­tä­väl­le sisäil­mal­le, niin kodeis­sa kuin työ­pai­koil­la­kin. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit pal­ve­lee sinua eri­lai­sis­sa ilman­vaih­to­töis­sä, kuten lie­si­tuu­let­ti­mien ja ilma­läm­pö­pump­pu­jen asen­nuk­ses­sa ja huol­los­sa. Teem­me asian­tun­te­vas­ti eri­lais­ten toi­mi­ti­lo­jen ilman­vaih­to­työt, kuten ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mien mit­tauk­set ja sää­döt sekä van­ho­jen ilmas­toin­ti­lait­tei­den huol­lot tai uusien IV-konei­den asennukset. 

Etsitkö ammattitaitoista putkimiestä Uudellamaalla?
Suomen Remppamestarit palvelee sinua kodin ja toimitilojen pienissä LVI-töissä!