Huoneistoremontit

Me teemme remonttiunelmistasi totta 

Koti ei ole vain asun­to, vaan viih­tyi­sä ja ins­pi­roi­va paik­ka, jos­sa on hyvä elää oman­nä­köis­tä elä­mää. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit on kodin remon­toin­tiin eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen. Me toteu­tam­me remont­ti­haa­vee­si sinun toi­vei­de­si ja bud­jet­ti­si mukaan. Tar­joam­me käyt­töö­si asian­tun­te­muk­sem­me, moni­puo­li­sen osaa­mi­sem­me ja laa­duk­kaat remont­ti­rat­kai­sut, jot­ta lop­pu­tu­los oli­si sinun näköi­se­si kokonaisuus.

Aina on hyvä hetki laadukkaalle huoneistoremontille 

Huo­neis­to­re­mont­ti lisää asuk­kai­den viih­tyi­syyt­tä ja nos­taa asun­non arvoa. Huo­neis­to­re­mont­ti toteu­te­taan tyy­pil­li­ses­ti sil­loin, kun halu­taan muo­ka­ta uudes­ta asun­nos­ta oman­nä­köi­nen koti tai, kun suun­ni­tel­laan asun­non myyn­tiä ja halu­taan saa­da sii­tä paras mah­dol­li­nen hin­ta. Remont­ti on hel­poin­ta toteut­taa ennen muut­toa, mut­ta ammat­ti­lais­ten teke­mä­nä remp­pa hoi­tuu vähäl­lä häi­riöl­lä myös sil­loin, kun kodis­sa asutaan. 

Huoneistoremontti on vaivattomampi, kun saat kaikki palvelut samasta paikasta 

Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit toteut­taa koko asun­non kat­ta­vat huo­neis­to­re­mon­tit lat­tias­ta kat­toon, avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Sinä suun­nit­te­let, me toteu­tam­me. Moni­puo­li­sen ammat­tio­saa­mi­sem­me ansios­ta saat meil­tä perus­re­mon­tin lisäk­si myös esi­mer­kik­si vesie­ris­tyk­set, laa­toi­tuk­set ja tar­vit­ta­vat LVI-työt. Remont­ti sujuu tehok­kaam­min ja jou­tui­sam­min, kun kaik­ki ammat­ti­lai­set löy­ty­vät saman katon alta. 

Kut­su mei­dät ilmai­sel­le kartoituskäynnille!

Pieni pintaremontti tuo ryhtiä kodin ilmeeseen 

Huo­neis­to­re­mon­tin ei tar­vit­se aina kat­taa koko asun­toa, ja sil­ti se voi vai­kut­taa koko kodin ilmee­seen. Yksis­tään sei­nä­pin­to­jen uusi­mi­nen, katon maa­laus tai uuden lat­tian asen­ta­mi­nen yhte­näis­tä­vät ja rai­kas­ta­vat kodin ylei­sil­met­tä mer­kit­tä­väs­ti. Remont­ti voi­daan yhtä hyvin toteut­taa vain myös yhteen huo­nee­seen, esi­mer­kik­si sil­loin kun huo­neen käyt­tö­tar­koi­tus muut­tuu. Oli­pa remont­ti­haa­vee­si siis pie­ni tai suu­ri, me toteu­tam­me sen huo­lel­li­ses­ti ja jokais­ta lis­tan kul­maa myö­den viimeistellysti. 

Mitä huoneistoremontti voi esimerkiksi pitää sisällään? 

Tulemme mielellämme ilmaiselle kartoituskäynnille kuulemaan remppatoiveistasi ja suunnittelemaan unelmiesi huoneistoremonttia kanssasi. 
Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää!