Julkisivuremontit Uudellamaalla

Kaipaako kotisi julkisivu kunnostusta tai puuverhoilu uutta maalia pintaansa? 

Jul­ki­si­vu on talo­si käyn­ti­kort­ti ja mer­kit­tä­vin yksit­täi­nen ylei­sil­mee­seen vai­kut­ta­va teki­jä. Ensi­si­jai­ses­ti jul­ki­si­vu kui­ten­kin suo­jaa raken­nus­ta kos­teu­del­ta ja Suo­men vaih­tu­vil­ta sää­olo­suh­teil­ta. Sik­si sen kun­nos­ta pitää huo­leh­tia sään­nöl­li­ses­ti. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit pal­ve­lee koti­ta­louk­sia jul­ki­si­vu­re­mon­teis­sa Uudel­la­maal­la. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat jul­ki­si­vun pin­ta- ja huol­to­maa­lauk­set sekä puu­ver­hoi­lun kun­nos­tus ja uusiminen. 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous  

Kunnostettu ulkoverhoilu suojaa kotiasi vaihtuvilta sääolosuhteilta ja kosteudelta 

Puu­ver­hoil­lun raken­nuk­sen jul­ki­si­vu uusi­taan yleen­sä vain noin 40 vuo­den välein. Jul­ki­si­vu­re­mont­ti voi kui­ten­kin tul­la ajan­koh­tai­sek­si jo aiem­min, mikä­li koti­si jul­ki­si­vua ei ole kun­nos­tet­tu tai esi­mer­kik­si maa­lat­tu tar­peek­si usein. Toi­si­naan riit­tää, että vaih­dam­me yksit­täi­siä lau­to­ja, mut­ta usein kaut­taal­taan huo­noon kun­toon pääs­syt ver­hoi­lu on syy­tä uusia koko­naan. Ulko­ver­hoi­lun uusi­mi­sen yhtey­des­sä voim­me tar­kis­taa myös eris­tys­ten kun­non ja tar­vit­taes­sa vaih­taa tai lisä­tä eris­tys­tä koti­si seiniin. 

Säännöllinen huoltomaalaus pidentää puuverhoilun käyttöikää 

Useim­mi­ten suh­teel­li­sen hyvä­kun­toi­sen puu­ver­hoi­lun kun­nos­tuk­seen riit­tää pelk­kä huol­to­maa­laus. Sään­nöl­li­nen huol­to­maa­laus suo­jaa jul­ki­si­vua ja pitää maa­li­pin­nan puh­taa­na ja kau­nii­na pidem­pään. Huol­to­maa­laus on maa­li­pin­nan kun­nos­ta riip­puen hyvä toteut­taa yleen­sä noin 7–10 vuo­den välein. Me Remp­pa­mes­ta­reil­la huo­leh­dim­me koti­si maa­lauk­ses­ta, oli kysees­sä sit­ten ensim­mäi­nen pin­ta­maa­laus tai huol­to­maa­laus. Teem­me aina huo­lel­li­set poh­ja­työt, eli pois­tam­me pin­taan ker­ty­neen lian sekä loh­kei­le­vat maa­lit, ja pidäm­me huo­len siis­tis­tä ja kes­tä­väs­tä lopputuloksesta. 

Kut­su mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le  

Teetä kattoremonttisi ajoissa ja ennaltaehkäise kosteusvahingot 

Aurin­ko, pak­ka­nen, lumi ja jää rasit­ta­vat myös raken­nus­ten kat­to­ja, joi­den sään­nöl­li­nen huol­to on yhtä tär­ke­ää kuin jul­ki­si­vun­kin kun­nos­sa­pi­to. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit toteut­ta­vat ammat­ti­tai­dol­la myös pel­ti- ja pro­fii­li­kat­to­jen kor­jauk­set, remon­tit ja huol­lot Uudel­la­maal­la. Kai­paa­ko kat­to­si huoltoa? 

Lisä­tie­toa aihees­ta löy­dät tääl­tä. 

Kaipaako kotisi julkisivua huoltoa ja remontointia?
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä sinulle järkevin julkisivuratkaisu.