Rakennuslogistiikka Uusimaa

Rakennuslogistiset palvelut rakennustyömaille ja -yrityksille 

Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit on eri­lais­ten raken­nus­työ­mai­den raken­nus­lo­gis­tiik­kaan eri­kois­tu­nut yri­tys. Tar­joam­me eri­ko­koi­siin raken­nus­pro­jek­tei­hin ja -hank­kei­siin asian­tun­te­via tuki­pal­ve­lui­ta aina kuor­mien ohjaa­mi­ses­ta ja raken­nus­a­pu­töis­tä työ­mai­den puh­taa­na­pi­toon. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rei­den raken­nus­lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lut on kus­tan­nus­te­ho­kas ja jous­ta­va vaih­toeh­to työ­mai­den siis­tey­des­tä, tur­val­li­suu­des­ta sekä logis­tii­kan suun­nit­te­lus­ta ja toteut­ta­mi­ses­ta huolehtimiseen.

Logistiikan ulkoistaminen tehostaa rakennustyömaiden toimintaa 

Työ­maan raken­nus­lo­gis­tii­kan ulkois­ta­mi­nen Suo­men Remp­pa­mes­ta­reil­le sääs­tää kus­tan­nuk­sia ja vapaut­taa raken­nusa­lan ammat­ti­lais­ten aikaa hei­dän omaan ydin­osaa­mi­seen­sa. Teet­tä­mäl­lä logis­ti­set työt meil­lä voit mak­si­moi­da kes­key­tyk­set­tö­män työs­ken­te­lyn ja ede­saut­taa ura­kan val­mis­tu­mis­ta ajal­laan. Rää­tä­löim­me pal­ve­lut aina työ­maan ja tilaa­jien tar­pei­den mukaan. Remp­pa­mes­ta­rei­den moti­voi­tu­neet ammat­ti­lai­set voi­vat huo­leh­tia puo­les­ta­si esi­mer­kik­si kuor­mien ohjaa­mi­ses­ta ja vas­taa­not­ta­mi­ses­ta, mate­ri­aa­li­siir­rois­ta, jäte­la­vo­jen tyh­jen­nyk­ses­tä ja lii­ken­teen sekä nos­tu­rien ohjauksesta.

Ulkoista rakennusaputyöt ja säästä resurssejasi 

Tar­joam­me myös luo­tet­ta­vaa ja jous­ta­vaa raken­nus­a­pu­pal­ve­lua eri­ko­koi­sil­le raken­nus­työ­mail­le Uudel­la­maal­la. Raken­nus­a­pu­työt teh­dään aina sovi­tus­ta kiin­ni pitäen ja aika­tau­lus­sa pysyen. Me huo­leh­dim­me puo­les­tan­ne eri­lais­ten mate­ri­aa­lien siir­rois­ta työ­mail­la ket­te­räs­ti, tur­val­li­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Tila­tes­sa­si raken­nus­a­pu­työt meil­tä voit olla var­ma, että työ­maal­la­si on aina riit­tä­väs­ti ammat­ti­lai­sia ja hom­mat hoi­tu­vat hyväl­lä asen­teel­la sekä yhdes­sä teke­mi­sen meiningillä. 

Rakennusaikainen rakennussiivous on edellytys turvalliselle työskentelylle 

Siis­ti työ­maa on vält­tä­mät­tö­myys tur­val­li­sel­le työs­ken­te­lyl­le ja laa­duk­kaal­le lop­pu­tu­lok­sel­le. Siis­ti työ­maa on edel­ly­tys myös sil­le, että raken­nus­han­ke pysyy aika­tau­lus­sa ja työs­ken­te­ly-ympä­ris­tö on estee­tön sekä viih­tyi­sä. Me Suo­men Remp­pa­mes­ta­reil­la huo­leh­dim­me työ­maan­ne siis­tey­des­tä puo­les­tan­ne. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti sekä työ­maa-aikai­nen raken­nus­sii­vous että raken­nus­työ­maan lop­pusii­vous. Pidäm­me huo­len ylei­ses­tä siis­tey­des­tä ja jär­jes­tyk­ses­tä niin työ­maal­la kuin työ­maa­pa­ra­keis­sa­kin. Var­mis­tam­me, että työ­maa on puh­das, mah­dol­li­sim­man pöly­tön ja jät­tee­tön koko työ­maan elin­kaa­ren ajan. 

Rakennuslogistiset palvelut ja työmaasiivoukset ammattitaidolla – Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinun työmaallesi sopiva palveluratkaisu. 
Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää!