Peltityöt Uudellamaalla

Kattoremontit ja pellitykset ammattitaidolla 

Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit on eri­lai­siin pel­ti­töi­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lem­me koti­ta­louk­sia, talo­yh­tiöi­tä ja yri­tyk­siä Uudel­la­maal­la niin kat­to­re­mon­teis­sa kuin muis­sa pie­nem­mis­sä­kin pel­ti­se­pän­töis­sä. Vuo­taa­ko kat­to­si tai epäi­let­kö sen kun­toa? Älä jää odot­te­le­maan tilan­teen pahen­tu­mis­ta, vaan tilaa meil­tä asian­tun­te­va katon kun­to­tar­kas­tus vie­lä tänään! 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous  

Kartoitetaan kattosi kunto kuntotarkastuksella

Ruos­te, eri­lai­set kas­vus­tot ja hal­kea­mat katol­la sekä pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vuo­dot ker­to­vat katon huo­nos­ta kun­nos­ta. Täl­löin on syy­tä kar­toit­taa katon nyky­ti­lan­ne kun­to­tar­kas­tuk­sel­la. Ajois­sa teh­ty kun­to­kar­toi­tus aut­taa ennal­taeh­käi­se­mään eri­lais­ten vau­rioi­den syn­ty­mis­tä, jol­loin toi­men­pi­teek­si voi riit­tää katon huol­ta­mi­nen. Huo­noon kun­toon pääs­syt kat­to vaa­tii kui­ten­kin yleen­sä vähin­tään­kin vuo­to­kor­jauk­sia tai laa­jem­paa kattoremonttia. 

Teemme pienet vuotokorjaukset ja kokonaisvaltaiset kattoremontit Uudellamaalla 

Katon kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään katon nyky­ti­lan­ne, mah­dol­li­set ris­ki­te­ki­jät ja vau­riot. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit toteut­taa kun­to­kar­toi­tuk­sen mukai­set kor­jaus­toi­men­pi­teet läpi­vien­tien tii­vis­tyk­sis­tä vuo­to­kor­jauk­siin ja uuden pel­ti­ka­ton asen­ta­mi­seen. Huo­leh­dim­me tar­vit­taes­sa myös katon puu­töis­tä, eris­tys­ten vaih­dos­ta ja lisää­mi­ses­tä sekä mätä­kor­jauk­sis­ta. Mikä­li kat­to vaa­tii koko­nais­val­tai­sem­paa kor­jaus­ta, asen­nam­me asian­tun­te­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti uuden pel­ti- tai pro­fii­li­ka­ton kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen hintaan. 

Katon säännöllinen tarkistus ja huolto ennaltaehkäisevät vaurioiden syntymistä 

Pel­ti­ka­ton käyt­töi­kä on tyy­pil­li­ses­ti mak­si­mis­saan noin 40 vuot­ta, sil­lä aurin­ko, lumi, jää ja kos­teus rasit­ta­vat kat­toa ja aiheut­ta­vat sii­hen ajan­saa­tos­sa kor­roo­sio­vau­rioi­ta.  Myös katol­le ker­ty­vä lika estää kat­toa kui­vu­mas­ta ja tar­jo­aa erin­omai­sen kas­vua­lus­tan monil­le kas­vus­toil­le, kuten sam­ma­lel­le. Lopul­ta vau­rioi­tu­nut kat­to­pin­ta ruos­tuu ja vuo­to­ris­ki kas­vaa. Katon käyt­töi­kään voi­daan kui­ten­kin vai­kut­taa sään­nöl­li­sel­lä tar­kis­tuk­sel­la ja kun­nos­sa­pi­dol­la. Huol­to, puh­dis­tus ja eri­lai­set pin­ta­kä­sit­te­lyt sekä ajois­sa teh­dyt tii­vis­tyk­set aut­ta­vat yllä­pi­tä­mään katon kuntoa. 

Ota yhteyt­tä ja tilaa katon kun­to­kar­toi­tus 

Asianmukaiset kattoturvatuotteet ovat turvallisen katolla liikkumisen edellytys 

Huo­lel­la asen­ne­tut, laa­duk­kaat kat­to­tur­va­tuot­teet ovat tär­keä osa hyvä­kun­tois­ta kat­toa. Kat­to­tur­va­tuot­teet, kuten tik­kaat, kul­kusil­lat ja lumies­teet ovat edel­ly­tyk­siä tur­val­li­sel­le liik­ku­mi­sel­le katol­la ja kiin­teis­tön alu­eel­la. Kun kat­to­tur­va­tuot­teet ovat kun­nos­sa, huol­to­toi­men­pi­teet katon pesus­ta lumien pudo­tuk­seen on help­po toteut­taa. Meil­tä saat kor­kea­laa­tui­set kat­to­tur­va­tuot­teet sekä räys­täät ja rän­nit val­miik­si asen­net­tui­na. Kun­to­kar­toi­tuk­sen yhtey­des­sä kat­som­me aina myös kat­to­tur­va­tuot­tei­den kun­non ja kiin­ni­tyk­sen sekä tar­vit­taes­sa kiris­täm­me nii­tä tai asen­nam­me puut­tu­vien tai vau­rioi­tu­nei­den tilal­le koko­naan uudet kat­to­tur­va­tuot­teet. 
Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous 

Tilaa pellitykset mittatilauksena esimerkiksi ikkunoihin ja piippuihin 

Pal­ve­lem­me sinua ammat­ti­tai­dol­la myös muis­sa pel­ti­se­pän­töis­sä. Teem­me pel­li­tyk­set mit­ta­ti­lauk­se­na niin kat­toi­hin, kyn­nyk­siin kuin ikku­noi­hin­kin. Meil­tä saat muun muas­sa pii­pun pel­li­tyk­set, pii­pun hatut, pot­ku­pel­lit, ikku­na­pel­lit sekä takan- ja uunin­edus­pel­lit vank­ku­mat­to­mal­la ammattitaidolla. 

Peltityöt asiantuntevasti Uudellamaalla - Ota yhteyttä, niin kartoitetaan kattosi kunto ja tarvittavat korjaustoimenpiteet!