Keittiöremontit Uudellamaalla

Viihtyisä ja toimiva keittiö on kodin keskipiste 

Hyvin suun­ni­tel­tu ja kau­nis keit­tiö tekee arjes­ta­si hie­man haus­kem­paa. Nyky­ai­kai­set keit­tiö­rat­kai­sut tar­joa­vat lois­ta­vat puit­teet ruo­an­lai­tol­le ja kodi­kas tun­nel­ma kruu­naa yhtei­set ruo­kai­lu­het­ket. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit toteut­taa keit­tiö­re­mon­tit kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti Uudel­la­maal­la. Me teem­me mie­lel­läm­me niin koko­nais­val­tai­set keit­tiö­re­mon­tit kuin mal­til­li­sem­mat­kin uudis­tuk­set, sinun toi­vei­de­si mukaan. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous  

Mitä keittiöremontti voi pitää sisällään? 

Valitse unelmiesi keittiö haluamaltasi keittiövalmistajalta ja anna meidän toteuttaa loput 

Ovat­ko keit­tiö­si pin­nat näh­neet jo par­haat päi­vän­sä? Työs­ken­te­ly- ja kaap­pi­ti­laa on aut­ta­mat­ta lii­an vähän tai tyy­li ei vain yksin­ker­tai­ses­ti vas­taa sinun unel­mie­si keit­tiö­tä? Haluat­ko nyky­ai­kai­sen, fik­sus­ti suun­ni­tel­lun ja tyy­lik­kään keit­tiön? Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit toteut­taa keit­tiö­re­mon­tin avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Valit­se tar­pei­sii­si sopi­va keit­tiö halua­mal­ta­si keit­tiö­val­mis­ta­jal­ta, ja me hoi­dam­me loput. Puram­me van­han keit­tiö­si nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti, uusim­me kaik­ki tar­vit­ta­vat pin­nat lat­tias­ta kat­toon ja asen­nam­me uudet keit­tiö­ka­lus­teet ja kodin­ko­neet paikoilleen. 

Tuodaan keittiösi tähän päivään pienellä pintaremontilla 

Haluat­ko uut­ta ilmet­tä keit­ti­öön pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la? Ehkä olet myy­mäs­sä asun­toa­si ja keit­tiö­si kai­paa pien­tä pin­ta­re­mont­tia ennen myyn­ti­ku­vien otta­mis­ta? Keit­tiö­re­mon­tin ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se tar­koit­taa kal­lis­ta ja mit­ta­vaa remont­tia, jos­sa kaik­ki pure­taan ja raken­ne­taan uudel­leen. Pie­nel­lä pin­ta­re­mon­til­la, taso­jen vaih­ta­mi­sel­la ja esi­mer­kik­si pelk­kien kaa­pi­no­vien tai veti­mien uusi­mi­sel­la voi­daan saa­da ihmei­tä aikaan. Kuu­los­taa­ko tämä sinun näköi­sel­tä­si remon­til­ta? Suun­ni­tel­laan yhdes­sä jär­ke­vä remont­ti­rat­kai­su sinun tarpeisiisi.

Kut­su mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le  

Keittiöremontti suunnitteilla?
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinun näköisesi keittiö!