Kylpyhuoneremontit Uudellamaalla

Ammattitaidolla toteutettu kylpyhuoneremontti on kestävä ja turvallinen ratkaisu 

Oli­si­ko aika päi­vit­tää kyl­py­huo­nee­si tähän päi­vään? Kyl­py­huo­ne­re­mon­tin sano­taan ole­van kodin vaa­ti­vin remont­ti­koh­de, eikä suot­ta. Huo­lel­li­set poh­ja­työt, mää­räys­ten mukai­set vesie­ris­tyk­set ja ammat­ti­tai­dol­la teh­ty laa­toi­tus ovat edel­ly­tyk­siä laa­duk­kaal­le, toi­mi­val­le ja tur­val­li­sel­le kyl­py­huo­neel­le. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit toteut­taa kyl­py­huo­ne­re­mon­tit Uudel­la­maal­la vas­tuul­li­ses­ti ja ammat­ti­tai­toi­ses­ti, laa­dus­ta tinkimättä. 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous  

Mitä kylpyhuoneremonttiin voi sisältyä? 

Toimiva ja kaunis kylpyhuone on arjen luksusta 

Onko toi­veis­sa­si ylel­li­nen kotis­pa vai käy­tän­nöl­li­nen arki­kylp­pä­ri? Me remon­toim­me kyl­py­huo­nees­ta­si toi­mi­van ja viih­tyi­sän koko­nai­suu­den, joka tekee niin kii­rei­sis­tä arki­aa­muis­ta kuin ren­tout­ta­vis­ta kyl­py­het­kis­tä monin ver­roin parem­pia. Kyl­py­huo­ne­re­mon­tin yhtey­des­sä voim­me uudis­taa kaik­ki pin­nat ja kalus­teet sekä asen­taa esi­mer­kik­si lat­tia­läm­mi­tyk­sen tai muut­taa vesi­pis­tei­den sijain­tia. Remp­pa­mes­ta­reil­ta löy­tyy myös asian­sa osaa­vat LVI-ammat­ti­lai­set, joil­ta pie­net put­ki­työt ja -muu­tok­set suju­vat kädenkäänteessä.

Märkätilojen remontilla varmistetaan, ettei kosteus pääse rakenteisiin 

Kyl­py­huo­ne­re­mont­tia suun­ni­tel­laan yleen­sä sil­loin, kun kylp­pä­rin kalus­teet ovat kulu­neet, laa­toi­tus ei enää miel­ly­tä sil­mää tai kai­va­taan toi­mi­vam­pia tila­rat­kai­su­ja. Ajois­sa teh­ty kyl­py­huo­ne­re­mont­ti aut­taa kui­ten­kin myös ennal­taeh­käi­se­mään kos­teus­vau­rioi­den syn­ty­mis­tä. Suo­men Remp­pa­mes­ta­rit tekee pur­ku­töi­tä vaa­ti­van kyl­py­huo­ne­re­mont­ti­si yhtey­des­sä raken­nus­mää­räys­ten mukai­set vede­ne­ris­tyk­set. Asian­mu­kai­sel­la vesie­ris­tyk­sel­lä estäm­me kos­teu­den pää­syn kyl­py­huo­neen raken­tei­seen, jol­loin myös home­vau­rioi­den ris­ki pie­ne­nee. Älä enää aikai­le, aloi­ta unel­mie­si kyl­py­huo­ne­re­mon­tin suun­nit­te­lu vie­lä tänään.

Kut­su mei­dät ilmai­sel­le arvio­käyn­nil­le  

Keittiöremontti suunnitteilla?
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinun näköisesi keittiö!